Các quy định và quy chế của Công ty

THÔNG TIN NỘI BỘ
 
Nội Quy Lao Động của Công Ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Cần Thơ
Ngày 31 tháng 3 năm 2014, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Cần Thơ ban hành quyết định số 78/QĐ-CTN v/v ban hành nội quy lao động mới của Công ty. Theo đó:
Nội quy này gồm có 9 chương và 31 điều với các nội dung chính như sau:
- Việc tuyển chọn, bố trí và điều hành lao động phải xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh và lợi ích chung của công ty.
- Công ty luôn tạo đủ việc làm và chi trả lương theo nội dung ký kết HĐLĐ cho NLĐ. Việc khen thưởng được thực hiện theo qui định của Luật Thi Đua Khen Thưởng, Thông tư của Bộ Tài Chính. Và qui chế thi đua khen thưởng của Công ty.
- Nội quy lao động qui định giờ làm việc trong điều kiện bình thường và trường hợp bất khả kháng. Tùy theo tính chất và đặt thù mà đơn vị cơ sở có thể sắp xếp, bố trí lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ và tối đa 48 giờ trước khi chuyển  sang ca khác. Ngoài ra, nội qui còn qui định thời gian nghỉ ngơi của người lao động trực ca, lao động nữ, ngày nghỉ hàng tuần và ngày nghỉ lễ được hưởng lương theo qui định của Bộ Luật Lao Động.
- Nghỉ phép thường niên của người lao động được thực hiện  theo điều 111, 112 của Bộ Luật Lao Động và Thỏa Ước Lao Động tập thể đã đăng ký.
- Những qui định riêng đối với lao động nữ được thực hiện theo điều 159 của Bộ Luật lao Động. 
- An ninh trật tự của cơ quan đơn vị cũng như an toàn, vệ sịnh lao động được qui định chặt chẽ trong nội qui này như trang phục, thái độ đối với khách hàng, đồng nghiệp, nơi làm việc phải sắp xếp trật tự ngăn nắp, . . . Ngoài ra, còn có những điều cấm người lao động vi phạm như cờ bạc, dùng chất kích thích, uống rượu bia trong giờ làm việc.
- NLĐ phải có ý thức giữ gìn bảo vệ tài sản chung, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, trung thực trong công việc, không để lộ thông tin khi chưa dược công bố.
- Nôi qui lao động nêu rõ các hành vi vi phạm kỷ luật lao động như vi phạm thời gian làm việc; quy trình vận hành máy móc, thiết bị; việc chấp hành kỷ luật an toàn, vệ sinh lao động; việc bảo vệ tài sản chung; vi phạm đạo đức nghề nghiệp;. . . và đề ra mức độ xử lý vi phạm kỷ luật phù hợp với mức độ sai phạm và theo qui định của pháp luật.
Xem chi tiết tại đây

Quy Chế thực hiện Dân Chủ tại Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Cần Thơ
Ngày 31 tháng 03 năm 2014, Giám Đốc Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Cần Thơ ký ban hành Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ tại Công ty gồm 4 chương và 16 điều với các nội dung như sau:
- Quy chế thực hiện dân chủ nhằm phát huy dân chủ trong công ty, nâng cao hiệu quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.                                                
- Nguyên tắc thực hiện Quy chế Dân chủ tại Công ty phù hợp với chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Người sử dụng lao động và Đại diện người lao động ( Công Đoàn Cơ Sở Công ty) xây dựng và thực hiện công khai, minh bạch quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc nhằm bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước.
- Qui định các nội dung mà người quản lý lao động phải công khai cho NLĐ được biết; những việc NLĐ tham gia đóng góp ý kiến; việc thực hiện các quyền quyết định và quyền kiểm tra giám sát nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của NLĐ.
Xem chi tiết tại đây

Quy Chế Đối Thoại tại nơi làm việc của Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Cần Thơ
Ngày 31 tháng 03 năm 2014, Giám Đốc Công ty TNHH MTV Cấp Thoát nước Cần Thơ ban hành Quy Chế Đối Thoại tại nơi làm việc của Công ty bao gồm 4 chương và 12 điều với các nội dung như sau:
- Quy chế đối thoại tại nơi làm việc qui định về quyền và trách nhiệm của NLĐ, người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn với các nội dung người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và được kiểm tra giám sát. Đối thoại tại nơi làm việc nhằm chia sẽ những thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và NLĐ, góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ lao động tại nơi làm việc, hiện thực hóa quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện thông qua trao đổi trực tiếp giữa Đại diện người lao động và với Đại diện người sử dụng lao động nhằm bảo đảm thực hiện tốt Quy Chế Dân Chủ. Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc do Giám Đốc Công ty chủ trì, phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở thực hiện 3 tháng một lần để trao đổi thảo luận các nội dung qui định tại điều 64 của Bộ Luật Lao Động. Ngoài ra còn có hình thức đối thoại một bên khi có yêu cầu.  
- Quy Chế qui định những nội dung mà người sử dụng lao động phải phổ biến và những nội dung tập thể người lao động tham gia ý kiến khi đối thoại.
Xem chi tiết tại đây

Thỏa Ước Lao Động Tập Thể
Thỏa ước lao động tập thể của Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Cần Thơ bao gồm 5 chương và 25 điều với các nội dung như sau:
- Thỏa ước lao động qui định việc ký hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và NLĐ đúng theo qui định của Bộ Luật Lao Động và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về quan hệ lao động.
- Người lao động khi thực hiện HĐLĐ tại công ty được hưởng quyền lợi và trách nhiệm theo qui chế của công ty. Người sử dụng lao động có quyền quyết định chấp dứt HĐLĐ trong các trường hợp như thu hẹp sản xuất, tinh gọn bộ máy, người lao động không hoàn thành công việc theo HĐLĐ, NLĐ không đủ điều kiện về thể lực, trí lực và nhân cách để thực hiện HĐLĐ, CB-CNV có hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế công ty. NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn, hai bên sẽ thỏa thuận từng trường hợp cụ thể.
- Trong thỏa ước lao động qui định thời gian làm việc thường lệ của toàn thể CB-CNV Công ty cũng như việc huy động làm việc bất thường trong các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, bảo lụt, hỏa hoạn và sự cố mạng lưới, nhà máy . . .
- Hàng tháng người SDLĐ và NLĐ có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành. Thỏa ước lao động này công nhận nội quy an toàn bảo hộ lao động; Nội quy quy chế hiện hành của đơn vị về lao động, tiền lương  . . .như nội dung chính của thỏa ước lao động tập thể. NSDLĐ và NLĐ đều có nghĩa vụ chấp hành như nhau.    
Xem chi tiết tại đây

Quy chế Quản lý nợ của Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Cần Thơ.
Ngày 29 tháng 04 năm 2014, Chủ Tịch Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Cần Thơ ban hành quyết định số 97/QĐ-CTN v/v ban hành quy chế quản lý nợ của Công ty TNHH MTV Cấp Thoát nước Cần thơ và ngày 09 tháng 05 năm 2014, ban hành quyết định số 102/QĐ-CTN v/v sữa đổi một số điều của Quy Chế quản lý nợ của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ với nội dung như sau:
- Quy chế quy định trách nhiệm của tập thể, Chủ tịch công ty, Giám Đốc, Kế Toán Trưởng, cá nhân khác có liên quan trong việc theo dỏi, thu hồi, thanh toán các khoản nợ, đối chiếu xác nhận, phân loại nợ, đôn đốc thu hồi và chủ động xử lý nợ tồn đọng theo qui định.
- Mở sổ theo dỏi các khoản nợ phải thu theo từng đối tượng, thường xuyên phân loại các khoản nợ phải thu ( nợ chưa đến hạn thanh toán, nợ đến hạn thanh toán, nợ đã quá hạn thanh toán, nợ khó đòi, nợ không có khả năng thu hồi), đôn đốc thu hồi nợ, định kỳ đối chiếu công nợ. Ngoài ra công ty còn được quyền bán các khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán, nợ phải thu khó đòi và nợ phải thu không đòi được để thu hồi vốn trên nguyên tắc trích lập dự phòng đầy đủ theo qui định. Quy chế còn qui định việc xử lý các khoản thu tồn đọng của công ty như xử lý các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi, xử lý các khoản nợ phải thu tồn đọng còn có khả năng thu hồi và xử lý các khoản nợ phải thu của công ty liên quan đến ngân sách Nhà Nước.  
- Mở sổ theo dỏi đầy đủ các khoản nợ phải trả gồm các khoản lãi phải trả, phân loại theo thời gian các khoản nợ phải trả ( nợ chưa đến hạn thanh toán, nợ đến hạn thanh toán, nợ đã quá hạn thanh toán, phân loại theo tính chất các khoản nợ ( nợ dài hạn, nợ ngắn hạn, nợ vay ưu đãi, vay thương mại, vay nước ngoài, vay có bảo lãnh của Chính Phủ . . .) theo dỏi đầy đủ đối với các khoản cam kết của công ty. Ngoài ra công ty phải đảm bảo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu theo qui định, xây dựng kế hoạch trả nợ và đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ.
- Quy chế qui định việc huy động vốn để đầu tư, sản xuất kinh doanh phải theo qui định của Chính Phủ và phải được tính toán, cân nhắc kỹ về hiệu quả kinh tế. Việc sử dụng và huy động vốn phải được báo cáo về chủ sở hữu nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời những sai sót có thể gây thiệt hại cho công ty. Hơn nữa, quy chế còn qui định việc xử lý các khoản nợ phải trả tồn động của công ty như xử lý các khoản nợ thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà Nước, các khoản nợ công ty vay của tổ chức tín dụng, xử lý nợ phải trả có bảo lãnh, nợ bảo hiểm xã hội, khoản nợ phải trả của các tổ chức cá nhân, xử lý công ty không có khả năng trả nợ.  
Xem chi tiết tại đây
 
 
   
Giá nước sạch khu vực đô thị và nông thôn
(áp dụng từ ngày 01/02/2024)
STT Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt
Giá tiêu thụ nước sạch
(đồng/m3)
1 Khu vực đô thị  
Nhóm 1 Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ 5.640
Hộ dân cư 9.020
Nhóm 2 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). 11.170
Nhóm 3 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất 12.400
Nhóm 4 Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ 15.580
2 Khu vực nông thôn  
Nhóm 1 Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ 4.820
Hộ dân cư 8.240
Nhóm 2 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). 9.310
Nhóm 3 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất 9.930
Nhóm 4 Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ 11.520
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt và tiền dịch vụ môi trường rừng)
Xem chi tiết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây