Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Vào lúc 08h25 ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã được tiến hành.
Thành phần tham dự gồm:
- Các cổ đông, đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
- HĐQT, BKS và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
 
dhdcd 2021
dhdcd 2021
 
Đại hội đã nghe ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 08 giờ 25 phút có 22 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 27.909.000 cổ phần, chiếm 99,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đủ điều kiện tiến hành.
 
dhdcd 2021

Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thiên – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày: 
+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch 2021 của công ty.
+ Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021
+ Báo cáo của HĐQT về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.
 
dhdcd 20201 51
   
Đại hội đã nghe các Báo cáo và tờ trình của Ban Kiểm soát:
+ Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2020.
+ Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, trong đó BKS kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2020 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC).
   
Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thiên – Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày: 
+ Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020 trong đó bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020.
+ Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trong đó đề nghị mức chia cổ tức là 688 đồng/cổ phần và ngày 31/5/2021 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2020.
Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tùng Nguyên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021” trong đó: 
+ Doanh thu: 220 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế (chưa tính ưu đãi thuế): 28,646 tỷ đồng.
+ Sản lượng: 24.250.000 m3.
+ Dự kiến chia cổ tức: 630 đồng/cổ phần.
 
dhdcd 2021
 
Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thiên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày:
+ Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
Ông Trịnh Hữu Phúc – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn đại hội biểu quyết và thông qua kết quả kiểm phiếu các Báo cáo và tờ trình đại hội:
- Nội dung 1: BC kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch 2021 của công ty; BC hoạt động của HĐQT năm 2020; BC kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành; BC hoạt động của BKS năm 2020; BC Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.909.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Nội dung 2: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.909.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Nội dung 3: Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.909.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Nội dung 4: Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.909.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Nội dung 5: Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.909.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
a/ Đại hội đã nghe ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu - trình bày:
- Quy chế đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 
- Thể lệ bầu cử. 
Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.909.000 cổ phần có quyền biểu quyết).
b/ Đại hội tiếp tục nghe ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng ban bầu cử: Đọc biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát. Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thể lệ bầu cử, 02 ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là:
1/ Ông Nguyễn Thạc Hoát.
2/ Ông Nguyễn Thế Minh.
và 01 ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát là:
1/ Ông Trịnh Kiên.
Ông Lê Huỳnh - Đại diện Ban thư ký: Thông qua Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội này gồm 05 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.
Ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tọa: Thông qua Nghị quyết Đại hội và tuyên bố bế mạc. Nghị quyết Đại hội này gồm 04 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.
Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 0 phút ngày 28 tháng 4 năm 2021.
 
dhdcd 20201 7

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Giá nước sạch khu vực đô thị và nông thôn
(áp dụng từ ngày 01/02/2024)
STT Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt
Giá tiêu thụ nước sạch
(đồng/m3)
1 Khu vực đô thị  
Nhóm 1 Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ 5.640
Hộ dân cư 9.020
Nhóm 2 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). 11.170
Nhóm 3 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất 12.400
Nhóm 4 Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ 15.580
2 Khu vực nông thôn  
Nhóm 1 Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ 4.820
Hộ dân cư 8.240
Nhóm 2 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). 9.310
Nhóm 3 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất 9.930
Nhóm 4 Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ 11.520
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt và tiền dịch vụ môi trường rừng)
Xem chi tiết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây