Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

       Vào lúc 08h25 ngày 27 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã được tiến hành.
      Thành phần tham dự gồm:
     - Các cổ đông, đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
     - HĐQT, BKS và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
 
ban kiem tra tu cach co dong
 

    Đại hội đã nghe ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông: tham dự Đại hội có 16 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 27.899.800 cổ phần, chiếm 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đủ điều kiện tiến hành.

Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày: 
      + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022 của công ty.
 
chi Thien

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Phúc – Người phụ trách quản trị Công ty trình bày: 
      + Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
      + Báo cáo của HĐQT về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.
Đại hội đã nghe Bà Lâm Nguyệt Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
      + Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2021.
      + Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022” trong đó BKS kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2021 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC).
 
chi Thanh

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày: 
      + Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021 trong đó bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021.
      + Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trong đó đề nghị mức chia cổ tức là 630 đồng/cổ phần và ngày 31/5/2022 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2021.
Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tùng Nguyên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022” trong đó: 
     + Kế hoạch sản lượng: 24,25 triệu m3.
     + Kế hoạch Doanh thu là 220 tỷ đồng.
     + Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế (chưa tính ưu đãi thuế) là 28,646 tỷ đồng.
     + Dự kiến chia cổ tức: 630 đồng/cổ phần.
 
sep Nguyen

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày:
     + Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Phúc – Người phụ trách quản trị Công ty trình bày: 
    + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
    + Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
    + Tờ trình miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT (ông Nguyễn Thạc Hoát, ông Nguyễn Thế Minh, bà Phan Thị Thiên), miễn nhiệm 01 thành viên BKS (ông Trịnh Kiên) nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Trần Võ Hoài An – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn đại hội biểu quyết và thông qua kết quả kiểm phiếu các Báo cáo và tờ trình đại hội:
 
An kiem phieu

- Nội dung 1: BC kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022 của công ty; BC hoạt động của HĐQT năm 2021; BC kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành; BC hoạt động của BKS năm 2021; BC Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:
      Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.899.800 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Nội dung 2: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
      Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.899.800 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Nội dung 3: Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
      Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.899.800 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Nội dung 4: Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
      Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.899.800 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Nội dung 5: Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
      Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.899.800 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Nội dung 6: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
      Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.899.800 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Nội dung 7: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
      Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.899.800 CP chiếm tỷ lệ 100%.
- Nội dung 8: Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT (ông Nguyễn Thạc Hoát, ông Nguyễn Thế Minh, bà Phan Thị Thiên), miễn nhiệm 01 thành viên BKS (ông Trịnh Kiên) nhiệm kỳ 2020-2025.
     Thông qua với tổng số cổ phần đồng ý 27.899.800 CP chiếm tỷ lệ 100%.

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
a/ Đại hội đã nghe ông Trần Võ Hoài An - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu - trình bày:
      - Quy chế đề cử và ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
      - Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 
     - Thể lệ bầu cử. 
Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.899.800 cổ phần có quyền biểu quyết).
b/ Đại hội tiếp tục nghe ông Trần Võ Hoài An - Trưởng ban bầu cử: Đọc biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát. Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thể lệ bầu cử, 03 ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là:
      1/. Ông Nguyễn Văn Thiền.
      2/. Ông Trần Chiến Công.
      3/. Ông Trịnh Hữu Phúc.
và 01 ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát là:
     1/. Ông Mai Song Hào.
 
tv hdqt bks moi
Thành viên HĐQT - BKS vừa trúng cử ra mắt Đại hội
 
tv hdqt bks

Ông Lê Huỳnh - Đại diện Ban thư ký: Thông qua Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội này gồm 07 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.
 
thu ky

Ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tọa: Thông qua Nghị quyết Đại hội và tuyên bố bế mạc. Nghị quyết Đại hội này gồm 06 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.
Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 27 tháng 4 năm 2022.
 
sep Loc

 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Giá nước sạch khu vực đô thị và nông thôn
(áp dụng từ ngày 01/02/2024)
STT Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt
Giá tiêu thụ nước sạch
(đồng/m3)
1 Khu vực đô thị  
Nhóm 1 Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ 5.640
Hộ dân cư 9.020
Nhóm 2 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). 11.170
Nhóm 3 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất 12.400
Nhóm 4 Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ 15.580
2 Khu vực nông thôn  
Nhóm 1 Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ 4.820
Hộ dân cư 8.240
Nhóm 2 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). 9.310
Nhóm 3 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất 9.930
Nhóm 4 Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ 11.520
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt và tiền dịch vụ môi trường rừng)
Xem chi tiết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây