Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019

       Vào lúc 08h25 ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã được tiến hành.
 
dhdcd 2019 01

    Thành phần tham dự gồm:
       - Các cổ đông, đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
       - HĐQT, BKS và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
 
dhdcd 2019 02

    Đại hội đã nghe ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 08 giờ 25 phút có 43 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 27.952.600 cổ phần, chiếm 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đủ điều kiện tiến hành.
 
dhdcd 2019 03

    Đại hội biểu quyết thông qua lần lượt các nội dung với số phiếu tán thành đều đạt tỉ lệ 100% như sau:
       1. Quy chế làm việc tại Đại hội.
       2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu.
       3. Chương trình của Đại hội.
 
dhdcd 2019 04
 
dhdcd 2019 05

Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
      - Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tùng Nguyên – Tổng Giám đốc trình bày "Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của công ty".
 
dhdcd 2019 06

      - Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Phúc – Thư ký Công ty được sự ủy quyền của HĐQT trình bày:
         + "Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019".
         + "Báo cáo của HĐQT về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2018".

      - Đại hội đã nghe Bà Phan Thùy Giang – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày "Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2018".
     - Đại hội đã nghe Bà Ngô Hồng Hạnh – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày "Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019" trong đó BKS kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2018 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC).
 
dhdcd 2019 07
  
dhdcd 2019 07
 
      - Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày:
          + "Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018" trong đó đề nghị mức chia cổ tức là 573 đồng/cổ phần và ngày 31/5/2019 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2018.
          + "Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018" trong đó bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018.
 
dhdcd 2019 09

      - Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tùng Nguyên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày "Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019" trong đó: 
        + Kế hoạch Doanh thu 2019 là 200 tỷ đồng.
        + Kế hoạch Lợi nhuận trước thuế 2019 là 38 tỷ đồng.
        + Kế hoạch sản lượng: 22.400.000 m3.
        + Dự kiến chia cổ tức: 660 đồng/cổ phần.

      - Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày "Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2018 và kế hoạch năm 2019", "Tờ trình về việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông chiến lược trước thời hạn cam kết".

      - Ông Ngô Đức Vũ đề nghị HĐQT xem xét lại việc chi thưởng cho người lao động nên đưa vào chi phí hoạt động thay vì đưa vào lợi nhuận sau thuế, về số tiền thưởng không có ý kiến.
     ® Ông Nguyễn Tùng Nguyên thay mặt Ban điều hành tiếp thu ý kiến của ông Vũ và sẽ giao cho bộ phận nghiệp vụ nghiên cứu các văn bản liên quan và xin ý kiến của cơ quan nhà nước để thực hiện cho hợp lý, đồng thời sẽ học tập các Công ty khác có mô hình tương tự công ty (vốn nhà nước chi phối) mà đã áp dụng thành công.
 
dhdcd 2019 10

Ông Trịnh Hữu Phúc – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn đại hội biểu quyết và thông qua kết quả kiểm phiếu như sau:
      - Về nội dung thứ 1 trong phiếu biểu quyết được chỉnh lại "Báo cáo kết quả hoạt động 2018 và kế hoạch 2019 của Công ty" đã được Đại hội thông qua.
      - Thông qua các báo cáo: BC kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 của công ty; BC hoạt động của HĐQT năm 2018; BC kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành; BC hoạt động của BKS năm 2018; BC Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán có tổng số cổ phần đồng ý 27.952.600 CP chiếm tỷ lệ 100%.
      - Thông qua Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 có tổng số cổ phần đồng ý 27.952.600 CP chiếm tỷ lệ 100%.
      - Thông qua Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 có tổng số cổ phần đồng ý 27.952.600 CP chiếm tỷ lệ 100%.
     - Thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 có tổng số cổ phần đồng ý 27.952.600 CP chiếm tỷ lệ 100%.
      - Thông qua chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2018 và kế hoạch năm 2019 có tổng số cổ phần đồng ý 27.952.600 CP chiếm tỷ lệ 100%.
      - Thông qua việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông chiến lược trước thời hạn cam kết có tổng số cổ phần đồng ý 18.257.300 CP chiếm tỷ lệ 99,94%, số cổ phần không có ý kiến 10.900 CP chiếm tỷ lệ 0,06%.
 
dhdcd 2019 11

    Bà Phạm Thanh Hòa - Đại diện Ban thư ký: Thông qua Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội này gồm 05 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.
    Ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tọa: Thông qua Nghị quyết Đại hội và tuyên bố bế mạc. Nghị quyết Đại hội này gồm 04 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.
 
dhdcd 2019 12

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 0 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Giá nước sạch khu vực đô thị (áp dụng từ 01/3/2019)
Nhóm Mục đích sử dụng nước
Đơn giá
(đồng/m3)
1. Hộ nghèo có sổ 4.000
2. Hộ sinh hoạt khác  
  - Mức 10m3 đầu tiên (hộ/tháng) 5.500
  - Từ trên 10m3 đến 20m3 (hộ/tháng) 6.800
  - Từ trên 20m3 đến 30m3 (hộ/tháng) 7.600
  - Trên 30m3 (hộ/tháng) 8.700
3. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 8.000
4. Hoạt động sản xuất vật chất 8.900
5. Kinh doanh dịch vụ 11.100
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây