Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  Vào lúc 08h25 ngày 25 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã được tiến hành. Thành phần tham dự gồm:
  - Các cổ đông, đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
  - HĐQT, BKS và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
DHD CD 2023 01
Quang cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
  Đại hội đã nghe ông Trần Võ Hoài An - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông: tham dự Đại hội có 26 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 27.879.100 cổ phần, chiếm 99,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đủ điều kiện tiến hành.
DHD CD 2023 02
Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
  Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
  Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Phúc – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tổng hợp trình bày: 
    + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch 2023 của công ty.
    + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 và Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành.
DHD CD 2023 04
  Đại hội đã nghe Bà Lâm Nguyệt Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
    + Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2022.
    + Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023” trong đó BKS kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2022 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.
DHD CD 2023 03
  Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Phúc – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tổng hợp trình bày: 
    + Tờ trình BCTC đã kiểm toán năm 2022 và Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
DHD CD 2023 05
  Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tùng Nguyên – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể như sau:
   - Phương án sản xuất kinh doanh năm 2023:
    + Sản lượng nước tiêu thụ: 24,8 triệu m3.
    + Doanh thu: 228.664 triệu đồng.
    + Lợi nhuận trước thuế: 32.060 triệu đồng.
    + Lợi nhuận sau thuế: 27.058 triệu đồng.
   - Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023 tính trên lợi nhuận sau thuế:
    + Quỹ đầu tư phát triển, tỷ lệ≤ 30%
    + Quỹ khen thưởng phúc lợi, tỷ lệ 6%.
    + Quỹ thưởng HĐQT, BKS, TGĐ và cán bộ quản lý khác, tỷ lệ 2%.
    + Dự kiến chia cổ tức: 600 đồng/cổ phần.
  Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Phúc – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tổng hợp trình bày: 
    + Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023.
    + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ.
    + Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
DHD CD 2023 06
Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung
  Ông Trần Võ Hoài An – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn đại hội biểu quyết và thông qua kết quả kiểm phiếu các Báo cáo và tờ trình đại hội:
  Kết quả tất cả các nội dung đều được thông qua với tỷ lệ tán thành là >99,98%
  Bà Bùi Ngọc Như Ý - Đại diện Ban thư ký: Thông qua Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.
DHD CD 2023 07
  Ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tọa: Thông qua Nghị quyết Đại hội và tuyên bố bế mạc. Nghị quyết Đại hội đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.
  Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2023.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Giá nước sạch khu vực đô thị và nông thôn
(áp dụng từ ngày 01/02/2024)
STT Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt
Giá tiêu thụ nước sạch
(đồng/m3)
1 Khu vực đô thị  
Nhóm 1 Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ 5.640
Hộ dân cư 9.020
Nhóm 2 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). 11.170
Nhóm 3 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất 12.400
Nhóm 4 Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ 15.580
2 Khu vực nông thôn  
Nhóm 1 Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ 4.820
Hộ dân cư 8.240
Nhóm 2 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). 9.310
Nhóm 3 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất 9.930
Nhóm 4 Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ 11.520
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt và tiền dịch vụ môi trường rừng)
Xem chi tiết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây