Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018

      Vào lúc 08h25 ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CanThoWassco đã được tiến hành.
     Thành phần tham dự gồm:
        - Đại biểu khách mời:
                   + Ông Nguyễn Vĩnh Thuận – Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt.
                   + Ông Trịnh Công Đoàn – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn.
        - Các cổ đông, đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
        - HĐQT, BKS và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

      Đại hội đã nghe ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 08 giờ 25 phút có 39 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 27.961.000 cổ phần, chiếm 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đủ điều kiện tiến hành.
  DHDCD 01
 
DHDCD 02

      Đại hội biểu quyết thông qua lần lượt các nội dung với số phiếu tán thành đều đạt tỉ lệ 100% như sau:
       1. Quy chế làm việc tại Đại hội.
       2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu.
       3. Chương trình của Đại hội.
 
DHDCD 03

Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
      - Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tùng Nguyên – Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của công ty”.
 
DHDCD 04

      - Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Phúc – Thư ký Công ty được sự ủy quyền của HĐQT trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018” và “Báo cáo của HĐQT về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2017”.
      - Đại hội đã nghe Bà Lâm Nguyệt Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2017” và “Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018” trong đó BKS kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2017 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC).
 
DHDCD 05

      - Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày
          + “Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017” trong đó đề nghị mức chia cổ tức là 576 đồng/cổ phần và ngày 25/5/2018 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2017.
         + “Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2017” trong đó bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017.
 
DHDCD 06

      - Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tùng Nguyên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018” trong đó: 
        + Kế hoạch Doanh thu 2018 là 166 tỷ đồng.
        + Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế 2018 là 23,56 tỷ đồng.
        + Kế hoạch sản lượng: 21.300.000 m3.
        + Dự kiến chia cổ tức: 560 đồng/cổ phần.
 
      - Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thiên – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2017 và kế hoạch năm 2018”, “Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Giao Thị Yến và Ông Nguyễn Vĩnh Bình” và “Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trần Thị Ngọc Loan”.
 
DHDCD 08

      Ông Trịnh Hữu Phúc – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn đại hội biểu quyết và thông qua kết quả kiểm phiếu như sau:
      - Thông qua các báo cáo: BC kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của công ty; BC hoạt động của HĐQT năm 2017; BC kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành; BC hoạt động của BKS năm 2017; BC Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán có tổng số cổ phần đồng ý 27.961.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
      - Thông qua Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 có tổng số cổ phần đồng ý 27.961.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
      - Thông qua Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 có tổng số cổ phần đồng ý 27.959.400 CP chiếm tỷ lệ 99,99%, số cổ phần không có ý kiến 1.600 CP chiếm tỷ lệ 0,01%.
      - Thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 có tổng số cổ phần đồng ý 27.961.000 CP chiếm tỷ lệ 100%.
      - Thông qua chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổ Thư ký năm 2017 và kế hoạch năm 2018 có tổng số cổ phần đồng ý 27.959.400 CP chiếm tỷ lệ 99,99%, số cổ phần không có ý kiến 1.600 CP chiếm tỷ lệ 0,01%.
      - Thông qua miễn nhiệm TV HĐQT đối với Bà Giao Thị Yến, Ông Nguyễn Vĩnh Bình và miễn nhiệm TV BKS đối với bà Trần Thị Ngọc Loan có tổng số cổ phần đồng ý 27.958.800 CP chiếm tỷ lệ 99,99%, số cổ phần không có ý kiến 2.200 CP chiếm tỷ lệ 0,01%.
 
DHDCD 09
 
DHDCD 10

      Đại hội tiếp tục nghe ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu trình bày
      + “Quy chế đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý 100%.
      + Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm có: Ứng viên Hội đồng quản trị là Ông Ngô Đức Vũ và Ông Lê Tuấn; Ứng viên Ban kiểm soát là Bà Phan Thùy Giang. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách với tỷ lệ đồng ý 100%.
 
DHDCD 11

      Ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng ban bầu cử: Đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát kết quả như sau:
      - Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thể lệ bầu cử, 02 ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là:
          1. Ông Ngô Đức Vũ
          2. Ông Lê Tuấn
      - Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thể lệ bầu cử, 01 ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát là:
          1. Bà Phan Thùy Giang

      Ông Huỳnh Minh Quang - Đại diện Ban thư ký: Thông qua Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội này gồm 06 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.
      Ông Nguyễn Hữu Lộc - Chủ tọa: Thông qua Nghị quyết Đại hội và tuyên bố bế mạc. Nghị quyết Đại hội này gồm 04 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.
 
DHDCD 12
 
DHDCD 13
Thành viên Hội đồng quản trị của CTW
 
DHDCD 14
Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của CTW
 
Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 0 phút ngày 26 tháng 4 năm 2018./.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Giá nước sạch khu vực đô thị và nông thôn
(áp dụng từ ngày 01/02/2024)
STT Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt
Giá tiêu thụ nước sạch
(đồng/m3)
1 Khu vực đô thị  
Nhóm 1 Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ 5.640
Hộ dân cư 9.020
Nhóm 2 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). 11.170
Nhóm 3 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất 12.400
Nhóm 4 Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ 15.580
2 Khu vực nông thôn  
Nhóm 1 Hộ dân cư là Hộ nghèo có sổ 4.820
Hộ dân cư 8.240
Nhóm 2 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). 9.310
Nhóm 3 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất 9.930
Nhóm 4 Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ 11.520
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt và tiền dịch vụ môi trường rừng)
Xem chi tiết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây